From Our Blog

System Integration

บริการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับความต้องการของกระบวนการผลิต ประกอบติดตั้งและเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น … Reading…System Integration

Mold and Precision Parts

ออกแบบและผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร Precision part, Machinery part, Jig & Fixture, Manufacturing, Repairing และ งาน Improvement ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้าน Product and Engineering Design เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการขึ้นรูปและมีคุณภาพ รวมทั้งบริการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในงาน CNC ที่เน้นการทำงานตามคำสั่งของลูกค้า … Reading…Mold and Precision Parts

Calibration service

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคและการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานในด้านการทดสอบ ให้บริการสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ พร้อมทั้งออกใบรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 … Reading…Calibration service

Automation feeding system

บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต หรืออัพเกรดเครื่องจักรที่ใช้แรงงานคนให้เป็นออโตเมชั่น โดยผสมผสานการใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เครื่องช่วยในการลำเลียงและขนถ่ายวัตถุดิบ เครื่องช่วยหยิบจับชิ้นงาน เครื่องช่วยในงานบรรจุภัณฑ์ เครื่องช่วยในขั้นตอนประกอบชิ้นส่วน เป็นต้น … Reading…Automation feeding system

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั

Reading…กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นผู้ประกอบการ System Integrated (SI)