System Integration

บริการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับความต้องการของกระบวนการผลิต ประกอบติดตั้งและเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น … Reading…System Integration

Mold and Precision Parts

ออกแบบและผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร Precision part, Machinery part, Jig & Fixture, Manufacturing, Repairing และ งาน Improvement ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้าน Product and Engineering Design เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการขึ้นรูปและมีคุณภาพ รวมทั้งบริการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในงาน CNC ที่เน้นการทำงานตามคำสั่งของลูกค้า … Reading…Mold and Precision Parts

Calibration service

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคและการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานในด้านการทดสอบ ให้บริการสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ พร้อมทั้งออกใบรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 … Reading…Calibration service