System Integration

งานบริการด้านการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีออโตเมชั่น

           บริการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับความต้องการของกระบวนการผลิต  ประกอบติดตั้งและเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

Process Visualization by IOT

          ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในสายการผลิตให้แสดงผลได้หลายรูปแบบและเก็บข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น PLC Program, SCADA Program, HMI, วางระบบ Power และ Monitoring system

Automation Process Design

        ให้บริการออกแบบ ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตในระบบ Semi-automatic ให้เป็นระบบ Automatic ด้วยเทคโนโลยี Advanced Sensor ในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต การวัด และควบคุมกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์

Control System

       ให้บริการเขียนแบบ ออกแบบและประกอบติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไขและซ่อมบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ  รวมถึงติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและตู้ควบคุมตามความต้องการของลูกค้า