เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา

“เรามุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีออโตเมชั่นแบบครบวงจร (Automation System Integration Service Provider) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล”

                       จากแรงบันดาลใจที่จะก้าวสู่ Innovation 4.0 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจึงได้พัฒนา “ศูนย์วิศวกรรม ออโตเมชั่นและโรโบติค” ขึ้นมา เป้าหมายแรกคือเป็นศูนย์วิศวกรรมที่พัฒนาระบบออโตเมชั่นและโรโบติคที่ดูแลและพัฒนาเครื่องจักรทั้งหมดขององค์กรให้เข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีออโตเมชั่นแบบครบวงจร (Automation System Integration Services)

                        ศูนย์วิศวกรรมนี้มีขีดความสามารถด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรทั้งในระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการบริหารจัดการ อีกทั้งระบบนี้สามารถตรวจสอบกลับข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุดิบ ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ และการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

                        นอกจากการนำเทคโนโลยีระบบออโตเมชั่นและโรโบติคมาใช้ในองค์กรของเราเอง ทางผู้บริหารมองเห็นประโยชน์ที่จะนำเทคโนโลยีนี้ให้บริการแก่อุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โครงการนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และมีขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ (Automation System Integration) กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) และกิจการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration Services) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

                        ศูนย์วิศวกรรม ออโตเมชั่นและโรโบติค ของเราสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมให้พ้นจากการเป็นอุตสาหกรรมพึ่งแรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

Certificate

จุดเด่นของเรา